תפריט ראשי תחומי עיסוק

טיפול רפואי לנפגע תאונת עבודה

 

עובד שכיר או עצמאי שהוכר על ידי המוסד לביטוח הלאומי כנפגע בעבודה זכאי לריפוי, החלמה ושיקום רפואי. הטיפול ניתן רק עבור הליקויים שהוכרו קקשורים לתאונת העבודה ע"י פקיד התביעות או הוועדה הרפואית (בשלב קביעת דרגת הנכות).

הריפוי, כולל אשפוז, לרבות אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית הנפגע, תרופות, בדיקות רפואיות, צילומים, ניתוחים, אספקת מכשירים אורטופדיים, פטור מתשלום ביקור רופא מקצועי, פטור מתשלום טופס התחייבות (טופס 17) ,אבזרים רפואיים אישיים וכל טיפול רפואי הנדרש לצורך ריפוי, החלמה ושיקום רפואי. כמו כן זכאי הנפגע להחזר הוצאות נסיעה לצורך קבלת טיפול רפואי בהתאם לתעריפי התחבורה הציבורית.ככלל,  הטיפול הרפואי לנפגע תאונת עבודה ניתן ע"י קופת החולים בה היה מבוטח בעת הפגיעה בלבד והנפגע לא יהא זכאי להחזר או מימון של טיפול רפואי פרטי (למעט חריגים). 

 

לשם קבלת הטיפול הרפואי חינם, על העובד לפנות אל קופת החולים בה הוא מטופל עם טופס בל/250 ,הפניה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי. כאשר מדובר בעצמאי אשר נפגע בתאונת עבודה, עליו להגיש לקופת החולים טופס בל/283, בקשה לטיפול רפואי בקופת החולים.  קופת החולים תנפיק לנפגע תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה בה תצויין האבחנה הרלוונטית הקשורה לתאונת העבודה, ומספר ימי אי הכושר בהם הנפגע אינו מסוגל לחזור לעבודתו. במידת הצורך יונפקו לנפגע תעודות אי כושר נוספות, לתקופה מירבית של עד 91 ימים.  חשוב לדעת כי על הנפגע למלא אחר כל הוראות הרופא בדבר הטיפול הרפואי. אם לא עשה כן, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלול ממנו את זכותו לגמלאות נפגעי עבודה.

 

 

 
נפגע תאונת עבודה אשר פונה ממקום התאונה באמצעות אמבולנס:

המוסד לביטוח לאומי מממן במישרין רק את הוצאות הפינוי וההעברה על ידי אמבולנס ביום הפגיעה. לגבי כל דרישת החזר של טיפול רפואי אחר, יש לפנות ישירות אל קופת החולים.