תפריט ראשי תחומי עיסוק

קצבת תלויים לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה

מי זכאי לגמלת תלויים?

 לגמלת תלויים זכאים בני משפחתו של נפגע בתאונת עבודה אשר נפטר כתוצאה ממנה. כמו כן זכאים לגמלה בני משפחתו של מתנדב אשר נפטר כתוצאה מתאונה בעת שעסק בהתנדבותו.  הגמלה כוללת בין היתר,  תשלום קצבה חודשית, מענקים שונים, שיקום מקצועי לאלמן ולאלמנה ודמי מחיה.

 

לגמלת תלויים עשויים להיות זכאים האלמן או האלמנה (וכן ידועים בציבור), ילדיו של הנפגע ובמקרים מסויימים אף הוריו סבו/סבתו ואחיו.

 

אלמנה ואלמן
אשתו של הנפגע בשעת מותו (לרבות ידועה בציבור) גם אם היא עובדת או שיש לה הכנסות ממקור אחר.

אלמן של נפגעת תאונת עבודה עשוי להיות זכאי לגמלת תלויים אם יש עמו ילד הזכאי אף הוא לקצבת תלויים או אם האלמן אינו מסוגל לכלכל את עצמו או הכנסתו החודשית אינה עולה על 5,181 ש"ח (נכון ליום 01.01.14). אלמן שילדיו בגרו ולא מתקיים בו אחד מהתנאים האחרים המאפשרים לו להמשיך ולקבל את קצבת התלויים, יפסק תשלום הקצבה והוא יקבל מענק תלויים בגובה של 36 קצבאות.

 
אלמן ואלמנה שחזרו ונישאו, תפקע זכאותם להמשיך לקבל קצבת תלויים, וישולם להם מענק נישואים בשויי 36 חודשים (התשלום יחולק לשניים). מאידך,  אלמנה שחזרה ונישאה תהיה זכאית להמשיך לקבל קצבת תלויים חודשית, אם היא עונה על התנאים האלה:

א. הכנסת בן זוגה אינה עולה על 5,181 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .

ב. בן זוגה אינו מסוגל לכלכל את עצמו, או שהיה בן 60 שנה ומעלה ביום נישואיהם.

 

אלמן/ה שהיו זכאים למענק חד פעמי כשנישאו בשנית, והתגרשו (או החלו בהליכי גירושין) או התאלמנו שוב בתוך 10 שנים ממועד נישואיהם בשנית – ביטוח לאומי יחזור לשלם להם קצבה חודשית מהיום שבו חדלו להיות נשואים. מענק הנישואים אשר שולם להם יופחת מסכום קצבת התלויים המגיעה להם, אלא אם כן הם זכאים לקצבת תלויים גם מכוח פטירתו של בן הזוג מנישואיהם השניים.

 

ילדים:

ילדו של מי שנפטר עקב תאונת עבודה, אשר טרם מלאו לו 18 (לרבות ילד חורג, מאומץ, או נכד שכל פרנסתו היתה על הנפטר) יהיה זכאי לגמלת תלויים. במקרים מסויימים תשולם הגמלה גם לאחר גיל 18.  נער או נערה שנישאו תופסק זכאותם לקצבה מיום נישואיהם, ללא קשר לגילם.

בדרך כלל משולמת קצבת התלויים בעד הילדים, כתוספת לקצבת התלויים של ההורה אך ישנם מקרים בהם משולמת קצבת התלויים בעבור הילדים הזכאים בזכות עצמם.

 

ילדיו של נפטר מתאונת עבודה זכאים אף למענק בר מצווה משולם לילדה בהגיעה לגיל 12 שנים ולילד בהגיעו לגיל 13 שנים. שיעור המענק 2/3 מן השכר הממוצע במשק, 5,838 ש"ח. 

 

הורים

הורי המבוטח שנפטר (לרבות הורה מאמץ או חורג) זכאים לקצבה אם מתקיים בהם אחד התנאים האלה:

  • עיקר פרנסתם היה על המבוטח שנפטר.
  • הם לא מסוגלים לכלכל את עצמם, והמוסד לביטוח לאומי אישר שהייתה תלות מלאה או חלקית במבוטח שנפטר.

הערה: במקרים מיוחדים עשויים גם סב, סבתא, אח או אחות של הנפטר להיות זכאים לקצבת תלויים.

 

שיעור גמלת התלויים:

קצבת התלויים מחושבת בהתאם לקצבת נכות מלאה, על בסיס  75% משכרו של הנפטר בשלושת החודשים שקדמו ליום   שהפסיק את עבודתו בשל הפגיעה. שיעור הקצבה לאלמן או לאלמנה משתנה בהתאם ככל שיש עמם ילדים ובהתאם לגילם. כך לדוגמה, אלמנה שנותרה עם שני ילדים תהיה זכאית לקצבת תלויים בשיעור 90% מקצבת הנכות המלאה לה היה זכאי הנפטר, כאשר 30% מהקצבה מהווה תוספת עבור הילדים.