שעת הנקה

 

בהתאם לסעיף 7(ג)(3) ל"חוק עבודת נשים" עובדת, אשר עובדת משרה מלאה רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה ועד תום ארבעה חודשים מאותו יום, שעה אחת ביום ולמעסיק אין זכות לנכות היעדרות זאת משכרה.

זוהי למעשה ההתייחסות היחידה בספר החוקים בישראל הנוגעת במישרין להנקה.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי בניגוד לזכויות סוציאליות קוגנטיות אחרות אשר המעסיק חייב בתשלומן מכח החוק וללא קשר לדרישת העובד (כמו ימי חופשה), האחריות לדרוש את מימוש שעת ההנקה מוטלת על העובדת עצמה.  כלומר, עובדת שלא קיבלה שעות הנקה משום שלא דרשה אותן מהמעסיק, הפסידה את זכותה לקבלת פיצוי רטרואקטיבי בגינן.

 

זוהי זכותה של העובדת לבחור מתי בדיוק תעדר מהעבודה במשך שעה ולמעסיק אין זכות להחליט זאת עבורה. עובדת יכולה לבחור לדוגמה לצאת מהעבודה שעה קודם לשם מימוש הזכות או לחילופין להגיע לעבודה שעה באיחור, אך למעסיק עדיין יש זכות לסרב ליתן לעובדת לצאת בשעה מסויימת במהלך היום אם יש בכך בכדי לפגוע בצורכי העבודה. העובדת אינה יכולה לדרוש מהמעסיק להמיר את שעת ההנקה בתשלום שכר.

 

במידה והמעסיק מסרב מכל סיבה שהיא לאפשר לעובדת לממש את זכותה כאמור, לעובדת יש זכות להגיש תביעה כנגד המעסיק לפיצוי כספי בעבור שעות ההנקה שנמנעו ממנה. יחד עם זאת,  בכדי שעובדת תהיה זכאית לתשלום פיצוי בגין אי-מתן שעת הנקה, עליה להוכיח שהיא פנתה למעסיק וביקשה ממנו למלא את זכותה לקבלת שעת הנקה אך בקשתה סורבה. מאידך, מאחר ומדובר בזכות שמבחינה כספית מסתכמת בסכום קטן באופן יחסי (בסך הכל הזכות מסתכמת בשעה אחת ביום למשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה) מעטות הנשים אשר יבחרו להילחם נגד המעסיק שלהם על קבלת פיצוי בגין אי מימוש הזכות להנקה.

 

כאמור לעיל, הזכות לשעת הנקה היא זכות שקבועה בחוק והיא אינה תלוייה בוותק של העובדת במקום העבודה. כך עובדת שחזרה מחופשת לידה והחלה לעבוד במקום עבודה חדש לגמרי בהיקף של משרה מלאה, תהיה זכאית לשעת הנקה לפי חוק (בעניין זה פסק דין בתיק : תע"א 7709/09 אורית הלר נ' קווליטסט בע"מ).

לאור האמור לעיל ועל אף שמדובר בזכות סוציאלית מובהקת אשר טומנת בחובה שאלות רבות, מעט מאוד מהן מגיעות לפתחו של בית הדין לעבודה וקיימת פסיקה מצומצמת מאוד בעניינים אלה.