קבלת נכות מירבית אינה שוללת בדיקה מחדש ע"י ועדה רפואית

מאמר מאת: עו"ד מירב אפרים

 

קביעותיהן של הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי משליכות במישרין על זכויותיו של המבוטח על פי חוק הביטוח הלאומי, אך לא רק. ישנם מקרים רבים בהם שיעור הנכות הנקבעת מעניק למבוטח הטבות עפ"י חוקים אחרים, כגון, פקודת מס הכנסה. בשנים האחרונות עלתה השאלה באם רשאי מבוטח המקבל את מירב הזכויות עפ"י חוק הביטוח הלאומי להגיש תביעה לדון מחדש בנכותו, בכדי לממש את זכויותיו כנכה עפ"י חוקים אחרים.

בבל (ת"א) 4313/03 בן ציון עזרא נגד המוסד לביטוח לאומי (מיום 29.12.04), דן בית הדין בתביעתו של מבוטח אשר נקבעה לו נכות כללית בשיעור 80% לצמיתות ודרגת אי כושר בשיעור 75% לצמיתות, להגיש בקשה לבדיקה מחדש ע"י הוועדות הרפואיות. המוסד לביטוח לאומי אשר דחה את התביעה טען כי המבוטח זכאי למירב ההטבות לפי פרק ביטוח הנכות הכללית שבחוק הביטוח הלאומי ועל כן, אין מקום לבדיקתו מחדש. בית הדין האזורי חזר על ההלכה אשר נקבעה בדבע נה/127-0 יעקב קנטורוביץ נגד המוסד לביטוח לאומי, (מיום 26/5/96) ואישר את התביעה. בעניינו של קנטרוביץ עמדה להכרעת בית הדין הארצי השאלה "האם רשאי המבוטח לערור לוועדה הרפואית לעררים על מנת לזכות בנכות רפואית בשיעור 100% מתוך כוונה ששיעור הנכות הרפואית יעניק לו הטבות מחוץ לתחום הבטחון הסוציאלי כגון הנחות במיסים עירוניים, זכויות בהתאמת מגורים לנכים, פטור ממס רכישה, הנחות ומלגות לילדיו במוסדות להשכלה גבוהה והנחות ברכישת תרופות". בית הדין הארצי קבע בין היתר כי "…. יש לראות את זכויות נכים כמכלול אחד, כאשר חוקים, תקנות והוראות קובעים את חבילת הזכויות שהחברה מעניקה לנכה. ברוח זו יש לראות את דברי החקיקה הקובעים את זכויות הנכה כקשורים הדדי. בנסיבות אלה, ולאור הכלל של זכות ערעור על החלטה של טריבונל מנהלי בדרג ראשון, הגענו למסקנה שיש להעניק למערער את זכות הערר על החלטת הרופא המוסמך".

למרות ההלכה הפסוקה, זוכים מבוטחים שונים לקבל מכתבי דחייה מהמוסד לביטוח לאומי בהם נטען כי לא ניתן לזמנם לבדיקה נוספת בשל העובדה שהם זכאים למירב הזכויות עפ"י חוק הביטוח הלאומי.

כאמור לעיל, מדובר בטעות של המוסד לביטוח לאומי, הניתנת לפתרון באמצעות פנייה לעו"ד המתמחה בתחום הביטוח הלאומי.