מכרזי המוסד לביטוח לאומי

מהו תפקידו העיקרי של המוסד לביטוח לאומי ?

כידוע, המוסד לביטוח לאומי, הינו גוף ציבורי- חברתי מובהק, המופקד, בעיקר, על שיפור רווחתן הכלכלית של אוכלוסיות מוחלשות. המוסד לביטוח לאומי הוקם בשנת 1954 ופעילותו מתבצעת על ידי תשלום תגמולים, קצבאות והטבות. אולם, חלק מהסיוע שמעניק המוסד לביטוח לאומי מתקיים גם בדרכים אחרות, כגון שיקום, סיוע בהשתלבות בעבודה וכו'.

מה הקשר בין המוסד לביטוח לאומי למכרז ציבורי ?

לא רבים יודעים, שאחת מהפעילויות העניפות של המוסד לביטוח לאומי, אשר מתקיימת באופן יום יומי מאחורי הקלעים, הינה בתחום המכרזים הציבוריים. קודם שנבהיר את הנושא הקרוי מכרז ציבורי, נסביר בקצרה את המושג "מכרז ציבורי". מכרז ציבורי, הינה תחרות מאורגנת של ספקים לקראת התקשרות עם רשות ציבורית. על המכרז הציבורי חלים עקרונות השוויון וההגינות. באופן עקרוני, על המוסד לביטוח לאומי חלה חובת פרסום מכרז כתנאי לעריכת התקשרות עם ספק. חובה זו מעוגנת בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, ומוסדרת בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. עתה נרחיב.

 

אודות מכרזי המוסד לביטוח לאומי

 

המוסד לביטוח לאומי, בדומה לגופים רבים אחרים, אינו מסוגל (או לא כדאי לו מבחינת יעילות כלכלית) לספק לעצמו את כל האמצעים הדרושים לצורך פעילותו היעילה והתקינה. הפתרון לכך הוא outsourcing, קרי רכישה או שכירת חלק מהאמצעים והשירותים הדרושים לו מגופים חיצוניים. עסקאות כאמור חייבות, בדרך כלל בפרסום מכרז פומבי כתנאי לביצוען. למשל, המוסד לביטוח לאומי רוכש, באמצעות מכרזים פומביים, שירותי אבטחה ושמירה, שירותי מחשוב, שירותי ביטוח לרכבים. כמו כן, הוא רוכש באמצעות מכרזים מתקנים, ציוד וטכנולוגיות: משרדים, ריהוט משרדי, מחשבים ותוכנות. על אף פי שציינו, כי באופן עקרוני מחויב המוסד לביטוח לאומי לפרסם מכרז פומבי כתנאי להתקשרות עם ספק, הרי שקיימים לכך חריגים. כלומר, במקרים מסוימים רשאי המוסד לביטוח לאומי להתקשר עם ספק ללא פרסום מכרז ("פטור ממכרז"). אולם, במקרים כאמור, מוטלת על המוסד חוב לפרסם את החלטתו המנומקת בתוך 5 ימים ממועד קבלת ההחלטה (תקנה 1ג(א) לתקנות חובת המכרזים).

 

עו"ד מכרזים לצורך הגשת השגה על תוצאת מכרז המוסד לביטוח לאומי

 

יש לעשות אבחנה בין עורך דין לביטוח לאומי לבין עו"ד מכרזים לצורך הגשת השגה על תוצאות מכרז שפרסם המוסד לביטוח לאומי. עורך דין לביטוח לאומי מייצגת את מבוטחי המוסד לביטוח לאומי בהליכים שנועדו למצות את זכויותיהם כלפי המוסד. עו"ד מכרזים, לעומת זאת, מייצג מתמודדים מקופחים במכרזים, לרבות במכרזי המוסד לביטוח לאומי (לדוגמא, כאשר המתמודד נפסל במכרז למרות, שהיה צריך לזכות בו). על כן, במקרים של קיפוח זכויותיו של מבוטח המוסד לביטוח לאומי פונים לעורך דין ביטוח לאומי, ואילו במקרה של קיפוח במכרז פונים לעו"ד מכרזים.