מיהו נכה נזקק לפי חוק הביטוח הלאומי?

מאמר בעריכת: עו"ד מירב אפרים

תקנה 18א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז-1956 (להלן: "התקנות"), שכותרתה "דרגת נכות לנכה נזקק" קובעת כדלקמן:

"(א) בתקנה זו -"הרשות" – ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז- 1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה; "נכה נזקק" – מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל, או נכות שדרגתה זמנית והרשות קבעה לבקשת המוסד, או על פי בקשתו, או מיזמתה היא כי אין לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה, ואין לו הכנסה מהתעסקות……"

מטרתה של תקנה 18א' הינה להעניק סיוע כלכלי לנפגע אשר נקבעה לו נכות זמנית בשל פגיעתו, (ע"י תשלום גמלה בשיעור 100% לתקופה של עד 4 חודשים) במקרה בו נקבע כי עקב הפגיעה בעבודה אין לו סיכוי סביר למצוא עבודה כלשהי ואף אין לו בפועל הכנסה מהתעסקות.

הסמכות לקבוע אם נפגע עבודה עונה להגדרת "נכה נזקק" נתונה לועדת הרשות, יחד עם זאת, החלטתה של ועדת הרשות הינה החלטה מנהלית של גוף "מעין שיפוטי" והיא נתונה לביקורת שיפוטית של בית הדין האזורי לעבודה.

בעת קבלת ההחלטה על ועדת הרשות לשקול הן שיקולים תעסוקתיים הרלוונטים לנפגע העומד בפניה, והן שיקולים רפואיים, הנובעים מהפגיעה. בין השיקולים התעסוקתיים, על ועדת הרשות לבחון את נסיונו התעסוקתי של הנפגע, את עיסוקיו הקודמים של הנפגע, את השכלתו הפורמלית והבלתי פורמלית, את מצב התעסוקה בשוק, את גילו, כושרו הגופני וכדו'. בין השיקולים הרפואיים על ועדת הרשות לבחון את החלטת הוועדה הרפואית אשר קבעה את נכותו, וכן מסמכים רפואיים נוספים מתיקו הרפואי, ובפרט אלה שיש בם התייחסות לכושרו לעבוד (כגון אישורים מרופא תעסוקתי).

על פי ההלכה הפסוקה על ועדת הרשות לנהוג עפ"י כללי המשפט המנהלי, וחלה עליה, בין היתר, החובה לנהל פרוטוקול, לאפשר לנפגע להעלות את טיעוניו בפניה, ולנמק את החלטותיה (ראה: עב"ל 464/99 המוסד לביטוח לאומי נגד פנחס ארבל, פד"ע לז 249). במספר פסקי דין אשר ניתנו לאחרונה, קבעו בתי הדין לעבודה כי אי זימונו של הנפגע בפני הוועדה, הינה הפרה של כללי הצדק הטבעי, הפרה של זכות הטיעון, ומהווה פגם משפטי. ראה: עב"ל 19828-09-10 המוסד לביטוח לאומי נגד עלי סהיון (מיום 18.11.10), בו הורה בית הדין הארצי להחזיר את עניינו של התובע לוועדת הרשות, על מנת לזמנו ולשמוע את טיעוניו בפניה. ראה גם: ב"ל 54414-11-10 ברחט נ' המוסד לביטוח לאומי.

נקבעה לך נכות זמנית בעקבות תאונת עבודה ?! ההתמודדות מול המוסד לביטוח לאומי אינה עניין של מה בכך. כדאי מאוד להסתייע בעורך דין הבקיא בתחום הביטוח הלאומי, על מנת לוודא מימוש מירבי של זכויותיך.