זכויות אדם שנפגע במהלך פעולת הצלת חיים של אדם אחר (זכויות מתנדבים)

ככלל, פגיעה במסגרת התנדבות מוכרת רק כאשר היא נעשית במסגרת הגופים המוכרים בחוק, ולא כאשר היא נעשית על ידי יוזמה אישית של הנפגע. פעולת ההתנדבות יכולה להיות יוזמה של משרד ממשלתי, המוסד לביטוח לאומי או כל גוף ציבורי שקיבל הכרה של שר הרווחה. כאשר ההכרה באותו גוף,  איננה הליך טכני בלבד. מטרת התנאים שנקבעו בתקנות היא לוודא כי הפניית מתנדבים נעשית למטרות ציבוריות ובצורה מבוקרת.

.
מה קובע החוק ?
.
סעיף 287 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי  "מתנדב" – הוא אחד מאלה:

(1)  מי שפעל בהתנדבות, שלא בשכר, למען זולתו, על פי הפניה מאת משרד ממשלתי, המוסד, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנות היהודית לארץ- ישראל או מאת גוף ציבורי אחר שאישר השר לפי כללים, מבחנים, תנאים וסייגים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, ובלבד שהתנדבות מחוץ לישראל תוכר רק בסוגי מקרים שאישר השר בצו; לענין זה, "הפניה" – הפניה מוקדמת שנעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית ונקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, ובתנאים ובסייגים שנקבעו כאמור;

(2)  מי שממלא, ללא שכר, חובת אבטחה לפי חיקוק, לרבות אימונים, סריקות, שמירה וכל פעולה אחרת הדרושה לביצוע האבטחה, שלא אגב שירותו לפי חוק שירות בטחון;

(3)  מי שהושיט עזרה לזולתו לפי חובתו על פי דין;

(4)  מי שעושה עבודה ציבורית או שירות לציבור לפי סימנים ב'1 או ד'1 לפרק ו' של חוק העונשין;

(5)  מי שעשה בהתנדבות, שלא בשכר, פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת, לפי כללים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, והמוסד הכיר בפעולתו לאחר מעשה;

(6)  חבר מתנדב, שלא בשכר, של מגן דוד אדום בישראל;

(7)  חבר מתנדב, שלא בשכר, של ארגון לעזרה ראשונה, למניעת נזקים לגוף או לרכוש או לטיפול בחולים או באנשים שאינם מסוגלים לטפל בעצמם, או חבר מתנדב, שלא בשכר, בארגון המטפל בקבורה, ובלבד שהשר אישר את הארגון בהודעה שפורסמה ברשומות;

(8)  מתנדב כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, או מי שגויס לפי סעיף 24 לחוק האמור;

(9)  (בוטל);

(10) מי שמשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002;

(11) משרת בשירות לאומי-אזרחי;

(12) מתנדב בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית.

 
 

סעיף 287(5) לחוק הוא למעשה יוצא דופן, כאשר הוא מאפשר להכיר בפגיעה במהלך התנדבות, לאחר מעשה. כך  "מי שעשה בהתנדבות, שלא בשכר, פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת, לפי כללים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, והמוסד הכיר בפעולתו לאחר מעשה;".  הסעיף אינו דורש קיומו של רכיב ההפניה המוקדמת לפעולות ההתנדבות ע"י מוסד מוכר, יחד עם זאת, על הנפגע להוכיח כי העילות ההתנדבותית אשר במהלכה נפגע, היתה מיועדת להצלת חייו או רכושו של אדם.   לעיתים, אותה פעולת התנדבות הירואית של אדם, במטרה להציל אדם אחר, מסתיימת במוות.

שני סיפורים של מתנדבים, פורסמו בשנים האחרונות. ביום 09.01.20, מוטי בן שבת, תושב נהריה בן 38 נהרג בעת שסייע לחלץ יושבי רכב משיטפון בעיר, בכיכר נהריה הירוקה. לדבריו, אחרי שחולצו עלה חשש שנותר בו תינוק – ומוטי היה "הראשון שקפץ" כדי להצילו. גופתו נמצאה בהמשך לאחר סריקות באזור.    כשבוע קודם לכן, 2.1.20, אלכסנדר אומלצ'נקו אשר נקלע לשריפה בבניין באשדוד, טיפס מחלון דירה בקומה הרביעית בבניין כדי להציל שני אחים קטנים, פעולת ההצלה הסתיימה כשהוא מאושפז מורדם ומונשם בבית החולים.
.
סיפורי גבורה על גיבורים אשר נכנסו לים סוער בכדי לחלץ אנשים טובעים אינם נדירים במחוזותינו. במקרים רבים, המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי מבטיחה את זכויותיהם של מי שנפגע בעת שעשה פעולות להצלת חיים או רכוש של אחר, בהתנדבות,  והוא יהיה זכאי לכל הזכויות להן היה זכאי, לו היה נפגע בתאונת עבודה. כך גם אלמנתו וילדיו, אם חלילה פעולת ההתנדבות הסתיימה במוות.
המקרים של מוטי בן שבת ושל אלכסנדר אומלצ'נקו עונים על התנאים הקבועים בחוק.
.
.
תקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), תשנ"א-1991, מגדירה פעולת התנדבות, כפעולה שלא בשכר שעשה אדם:
(1) להצלת חייו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח כי סכנה של ממש מאיימת באופן מיידי על חייו של זולתו;
(2) להצלת רכושו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח כי סכנה של ממש מאיימת באופן מיידי, על עצם קיומו של הרכוש".
 
.
כאמור לעיל, הכרה בתביעה תזכה את המתנדב ובמידה ונפטר כתוצאה מפעולת ההתנדבות, וכן את התלויים בו, בתגמולים חודשיים אשר יחושבו בהתאם להכנסותיו לפני הפגיעה ובמידה ולא עבד לפני הפגיעה, בהתאם להכנסה הקבועה עפ"י דין.
.
.
חשוב לדעת כי פעמים רבות, הפגיעה במסגרת פעולת התנדבות מאפשרת הגשת תביעה מול גורם נוסף.   כך לדוגמה כאשר הפגיעה נגרמת בתאונת דרכים, או כאשר המתנדב נפגע בגלל מכשול בשטח הציבורי, או אף בפעולת איבה.   בכל אחד מהמקרים הללו, חשוב להבין מול מי מוגשת התביעה ומהן ההשלכות הרלוונטיות.
 
רק בריאות !