בר"ע 29508-11-15 – קבלת רשות ערעור לעניין מינוי מומחה רפואי וצירוף חוות דעת

בית הדין הארצי לעבודה
  בר"ע 29508-11-15

 

 

מיום 15 נובמבר 2015

 

המבקשת
                   –
המוסד לביטוח לאומי המשיב

 

בשם המבקשת – עו"ד מירב אפרים

 

 

 

החלטה

 

 

השופט אילן איטח

  1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בחיפה (השופט נוהאד חסן; ב"ל 545-04-12; החלטה מיום 29.10.15), שבה נדחתה בקשת המבקשת לצירוף חוות דעתו של פרופ' גיל לוגסי לחומר הרפואי שיונח בפני המומחה-היועץ-הרפואי שמונה בהליך. עוד מתייחסת בקשת רשות הערעור לעצם מינויו של מומחה-יועץ-רפואי בתחום הדרמטולוגיה (עור ומין) בעניינו של המנוח (שהמבקשת היא אלמנתו), שעה שהמחלה שממנה סבל המנוח היא מחלת דם, בתחום ההמטולוגיה.
  2. לאחר עיון בבקשת רשות הערעור על נספחיה ובכלל החומר המצוי בתיק, ובהתחשב בכך שמצד המבקשת הוגשה חוות דעת של מומחה המטולוג ומצד המשיב הוגשה חוות דעת של רופא תעסוקתי, מוצע לצדדים כדלקמן:

א.   לחומר הרפואי שיועבר למומחה-היועץ-הרפואי מטעם בית הדין תצורף חוות דעתו של פרופ' לוגסי.

בהקשר זה יצוין כי הקביעה שלפיה תובע אינו יכול לצרף מטעמו חוות דעת מומחה שדנה בשאלת הקשר הסיבתי, רק משום שזו נערכה לאחר ישיבת ההוכחות – היא מוקשית ולא ברורה התשתית הנורמטיבית שביסודה.

ב.    כמומחה-יועץ-רפואי מטעם בית הדין ימונה רופא פנימי, המטולוג.

בהקשר זה יצוין כי מקום שהטענה היא כי מחלה מסוימת (במקרה של המנוח – מולטיפל מיאלומה) פרצה כתוצאה מתנאי העבודה, ומחלה זו גרמה למותו של המבוטח, ומקום שהטיפול במחלה הנטענת נעשה על ידי רופא מתחום התמחות מסוים – מתבקש, על פני הדברים, כי ימונה מומחה מאותו תחום התמחות, לפחות בכל הנוגע לשאלת קיומו של קשר סיבתי בין תנאי העבודה ובין המחלה. בנסיבות אלה, מתבקש, לכאורה, מינוי רופא פנימי מתחום ההמטולוגיה. עוד יצוין כי בנסיבותיו של הליך זה, לכאורה, לרופא פנימי יש יתרון נוסף בכל הקשור לבחינת הסיבות שהובילו למות המבוטח.

  1. הצדדים ימסרו עמדותיהם באשר להצעת בית הדין האמורה בסעיף 2, על שני חלקיה, וזאת עד ליום 25.11.15.
  2. בהעדר הסכמה להצעת בית הדין:

א.   יגיש המשיב תגובתו לבקשת רשות הערעור עד ליום 30.11.15.

ב.    המבקשת תהא רשאית למסור תשובתה לתגובת המשיב כאמור עד ליום 7.12.15.

  1. ג. מטעמי יעילות הדיון בהליך ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, יתייחסו הצדדים במסגרת התגובה והתשובה לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור, בהתאם לתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991.
  2. אשר לבקשת המבקשת לעיכוב ביצוע החלטת בית הדין האזורי:

א.   יחד עם בקשת רשות הערעור הוגשה "בקשה דחופה לעיכוב ביצוע" החלטת בית הדין האזורי מיום 29.10.15 למנות מומחה-יועץ-רפואי מטעם בית הדין מתחום הדרמטולוגיה (עור ומין).

  1. ב. בשלב זה ניתן צו עיכוב ביצוע ארעי, וזאת עד למתן החלטה אחרת. מזכירות בית הדין תפנה בדחיפות למומחה-היועץ-הרפואי שמונה על ידי בית הדין האזורי, ותבקש ממנו שלא ליתן את חוות דעתו, אם זו טרם ניתנה.
  2. ג. בשלב זה אדגיש כי על פני הדברים נפלה שגגה בדרך הגשת הבקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. שכן לאור נוסחן החדש של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בקשר לעיכוב ביצוע (החלות בבית הדין לעבודה מכוח תקנה 129(2) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991), הדרך להשיג על החלטת בית הדין האזורי הדוחה בקשת עיכוב ביצוע שהוגשה אליו, היא באמצעות הגשת בקשת רשות ערעור (וראו לעניין זה החלטת בית המשפט העליון מיום 17.6.15 בע"א 2631/15 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' נור מסארוה).

ד.    יחד עם זאת, לאור דחיפות העניין ועמדת המשיב בבית הדין האזורי בבקשת המבקשת לעיכוב הביצוע, מוצע למשיב להסכים לעיכוב הביצוע עד למתן הכרעה בבקשת רשות הערעור. המשיב יודיע עמדתו ביחס להצעת בית הדין לעניין זה, וזאת עד ליום 25.11.15.

ה.   בהעדר הסכמה של המשיב, תוגש תשובתו לבקשה לעיכוב ביצוע יחד עם תגובתו לבקשת רשות הערעור כאמור בסעיף 4 לעיל (אם לא תהא הסכמה להצעת בית הדין). המבקשת תהא רשאית להשיב לתגובת המשיב לבקשתה לעיכוב ביצוע יחד עם תשובתה לתגובת המשיב לבקשת רשות הערעור כאמור בסעיף 4 לעיל.

  1. התיק יובא לעיוני ביום 26.11.15.

 

 

ניתנה היום,  ג' כסלו תשע"ו (15 נובמבר 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.