תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בבני ברק

רח' אהרונוביץ 12 בני ברק מיקוד 51377

מחלקה
פקס
אבטלה
03-6152504
נפגעי איבה
03-6152508
אמהות
03-6152984
גביה מלא שכירים
03-6152985
גביה מעבידים
03-6152986
זקנה ושארים
03-6152512
נכות כללית
03-6152507
נפגעי עבודה
03-6152508
שיקום
02-6463488
03-6152931
סיעוד
03-6152931