תפריט ראשי תחומי עיסוק

חידוש דיון בעניינו של נפגע תאונת עבודה

 

חידוש דיון בדרגת נכות עקב החמרה במצב הרפואי

 

נפגע תאונת עבודה אשר נקבעה לו נכות לצמיתות ע"י הוועדה הרפואית ומצבו הרפואי הוחמר, רשאי להגיש בקשה לקביעה מחדש של דרגת נכותו. את הבקשה ניתן להגיש בתום  6 חודשים מן הקביעה האחרונה של דרגת הנכות ע"י ועדה רפואית. במקרים חריגים, ובהסכמת הרופא המוסמך של הביטוח הלאומי, ניתן לבקש כי ועדה רפואית תדון בהחמרת מצב אף אם טרם חלפו 6 חודשים ממועד הדיון האחרון במצבו של הנפגע. לשם הגשת הבקשה לחידוש דיון על הנפגע להמציא תעודה רפואית המאשרת (החתומה ע"י רופא שהוסמך לכך ע"י קופת חולים) שמצבו הוחמר כתוצאה מתאונת העבודה.(חידוש דיון לפי תקנה 36).

גם המוסד לביטוח לאומי רשאי ליזום דיון מחדש במצבו של נפגע תאונת עבודה אשר נקבעה לו נכות יציבה, אם חלפו 6 חודשים ממועד הקביעה האחרונה של נכותו. ביטוח לאומי אינו רשאי להשתמש בסמכותו זו בכדי "לשנות" החלטה של וועדה רפואית לעררים, ועליו לזמן את הנפגע לבדיקה מחדש רק אם יש טעם ענייני לעשות כן או בשל עובדות חדשות שנתגלו בעניינו.

אם הנפגע לא התייצב לבדיקה המחודשת בלי סיבה מניחה את הדעת, רשאי המוסד לביטוח לאומי להפסיק את תשלום הקצבה לנפגע עד שיתייצב לבדיקה ע"י הוועדה הרפואית (חידוש דיון לפי תקנה 37).

 

 

דיון מחודש עקב ירידה ניכרת בהכנסות

 

נפגע עבודה אשר נקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% לפחות עקב תאונת עבודה, רשאי לבקש הגדלה של דרגת נכותו, אם עקב הפגיעה בעבודה חלה ירידה  ניכרת בהכנסותיו. את הבקשה ניתן להגיש רק אם חלפו 12 חודשים מהקביעה האחרונה של דרגת נכותו של הנפגע אך לא יותר מ–60 חודשים מאז אותה קביעה (חידוש דיון לפי תקנה 17).