תפריט ראשי תחומי עיסוק

פטור ממס הכנסה

עורך דין ביטוח לאומי - פטור מס הכנסה

נכה בעל דרגת נכות בשיעור של 100%, או בתנאים מסויימים 90%, עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה בהתאם לכללים שנקבעו. את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים.

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס עבור הכנסות של הבאים:

 • עיוור.
 • נכה בשיעור של 100%.
 • נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד  (נכות רפואית משוקללת בשיעור 89.1% ומעלה)

 

 

הפטור יחול על נכות רפואית בלבד ובתנאי שתקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום.

הפטור ניתן עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה. התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.

 

לקבלת אישור מפקיד השומה על פטור ממס יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריך "בקשה לפטור ממס" בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת העיוור.

 

יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל- 100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות לרבות ליקוי ראייה חמור – על פי אחד החוקים הבאים:

 

 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 (נוסח משולב)
 • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז – 1957
 • חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל – 1970
 • פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה)  ופרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995
 • חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור)

זכאים לפטור ממס בהתבסס על ההחלטה על פי חוקים אלו.

 

לקבלת אישור מפקיד השומה על פטור זה ממס יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריך את  טופס 1516 -"בקשה לפטור ממס", בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת העיוור.

 

מי שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים למעלה או לחילופין מי שנקבעה לו נכות, אך היא אינה מגיעה ל- 90%,  רשאי להגיש בקשה להיבדק ע"י ועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:

 • בקשה לפטור ממס (טופס 1516).
 • טופס הבקשה לוועדה רפואית בו מצויינים המחלות והליקויים מהם הינך סובל/ת או סבלת בעבר ולצרף מסמכים רפואיים מתאימים (טופס 169/א)
 • טופס ויתור סודיות רפואית (טופס 169/ב).
 • שובר אגרה ששולמה למוסד לביטוח לאומי.

 

לאחר הגשת הבקשה יוזמן המבקש להתייצב בפני ועדות רפואיות שיתקיימו בין כותלי המוסד לביטוח לאומי.  לאחר קבלת החלטת הוועדות מהמוסד לביטוח לאומי, יתן פקיד השומה את החלטתו לגבי הזכאות לפטור ממס על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה. את הפטור ניתן לקבל לתקופה של שש שנים למפרע, לא כולל שנת המס השוטפת (בהתאם לתחולת הנכות הרפואית). העתק מפרוטוקול הוועדה הרפואית אמור להשלח אל הנבדק ע"י פקיד השומה.

 

כאשר הנכות נקבעת לאורך תקופה שמתפרסת על שתי שנות מס, יהיה הנישום זכאי לפטור לשנה אחת בלבד. חשוב לדעת כי הפטור לא ניתן באופן יחסי לכל שנה בהתאם למספר חודשי הנכות.   ראשית ינתן פטור לכל המס על ההכנסה בשנה הראשונה וככל שההכנסה הפטורה לא תגיע לתקרה, ינתן הפטור עד גובה ההפרש באופן יחסי גם על ההכנסות בשנה השניה.  (דוגמא: אם נקבעה נכות מזכה לתקופה 8/14-7/15, ינתן פטור על ההכנסה הכוללת בשנת 2014, ללא קשר לחודשי הנכות,  ורק אם ההכנסות בשנת 2014  לא יגיעו לתקרה, יועבר ההפרש לשנת 2015).

 

לקוח המעוניין לערער על החלטת הוועדה בדרג ראשון, על פי התקנות לקביעת אחוזי נכות וכו' , חייב לשלוח לפקיד השומה תוך 45 יום מהיום בו התקבלה החלטת הוועדה הרפואית, שובר אגרה ומכתב ערר מנומק בצירוף האסמכתאות הרפואיות הרלוונטיות לערעור.    על החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 ימים.

את פקיד השומה מייצגים בבית הדין האזורי לעבודה עורכי דין מפרקליטות המדינה או מטעמה.

 

ההליך לקבלת הפטור מול רשויות המס וביטוח לאומי מורכב מאוד, הן מבחינה בירוקרטית, הן מבחינה משפטית והן מבחינה רפואית. לקבלת ליווי מקצועי של עורך דין ממשרדינו לשם קבלת הפטור הנכסף,  אתם מוזמנים ליצור קשר.