תפריט ראשי תחומי עיסוק

פרק שלישי (1) – תסמונות נוירופסיכיאטריות

מנופה לנכות כללית
מנופה לשר"מ
מנופה לנכות כללית ושר"מ

בחזרה לרשימת הפרקים

סעיף הליקוי

 

32 א'

תסמונות נוירופסיכיאטריות והפרעת קשב התפתחותית

 

 

סעיף 32א – תסמונות נוירופסיכיאטריות והפרעת קשב התפתחותית  

(1) קיהיון (דמנציה) לסוגיו, כולל BPSD; תסמונת שכחה אורגנית שאינה תוצאה של שימוש בחומרים פסיכואקטיביים; אנצפלופתיה פוסט-טראומטית כתוצאה מפגיעה אורגנית במערכת העצבים המרכזית –

 

(א) בלא הפרעה מתועדת בתפקודי היום יום, התפקודים הניהוליים שמורים, עם מסוגלות לרמה תפקודית מצופה ותלונות על ליקוי קוגניטיבי או התנהגותי שאינו מודגם בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית, או שמודגם במידה גבולית

0%

(ב) עם ליקוי קוגניטיבי באחד מהתחומים האלה: קשב, זיכרון או תפקודים ניהוליים, שמודגם בצורה קלה בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית, ולאחר שנשלל רקע רגשי להפרעה, עם הפרעה תפקודית קלה בהתנהגות, בלא פגיעה בעצמאות ועם קושי מתועד לתפקד ברמה המצופה (הליקוי אינו מגיע לדרגת חומרה של דמנציה)

10%

(ג) כאמור בסעיף קטן (ב), עם ליקוי קוגניטיבי בשניים לפחות מהתחומים: קשב, זיכרון או תפקודים ניהוליים

25%

(ד) עם ליקוי קוגניטיבי בשניים לפחות מהתחומים המפורטים בהגדרה או ליקוי התנהגותי, המפריעים באופן משמעותי לתפקוד בעבודה ולהקשרים החברתיים; הליקוי מודגם בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית בדרגה התואמת בחומרתה סיווג אבחנתי של דמנציה קלה ובלא מסוגלות לתפקוד ברמת תפקודו הקודמת

40%

(ה) עם ליקוי קוגניטיבי בשניים לפחות מהתחומים המפורטים בהגדרה או ליקוי התנהגותי, המפריעים באופן חמור לתפקוד בעבודה ולהקשרים החברתיים; הליקוי מודגם בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית בדרגה שתואמת בחומרתה לסיווג אבחנתי של דמנציה בינונית ובלא מסוגלות לתפקוד ברמת תפקודו הקודמת; ייתכן צורך בעזרת הזולת לתפקוד.

60%

(ו) עם ליקוי קוגניטיבי בשניים לפחות מהתחומים המפורטים בהגדרה או ליקוי התנהגותי; הליקוי מודגם בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית בדרגה שתואמת לסיווג אבחנתי של דמנציה קשה ובלא מסוגלות לתפקוד עצמאי

100%

הערות:

(1) לגבי הפרעות נלוות לאנצפלופתיה פוסט-טראומטית, כגון: שיתוקים, אפילפסיה, הפרעות דיבור, שינויים באישיות, שינויים נפשיים וכיוצא באלה – ייקבעו בנוסף אחוזי הנכות לפי פרטי הליקוי המתאימים;

(2) למבוטח שנקבעו לו אחוזי נכות בגין פריט ליקוי 91, לא ייקבעו אחוזי נכות לפי פריט ליקוי זה, אלא במקרים שבהם התסמונת הנוירופסיכיאטרית אינה קשורה לליקוי האמור בפריט 91;

 

(2) הפרעת קשב התפתחותית (ADHD); בהפרעת קשב התפתחותית, עם היפראקטיביות או בלעדיה, שאבחן ותיעד רופא באמצעות ריאיון קליני; לפי הצורך, ונוסף על הראיון הקליני ניתן להיעזר באמצעים משלימים שלהלן – שאלונים, מבחנים ממוחשבים, מבחנים דידקטיים, בדיקה רפואית כללית, בדיקה נוירולוגית, בדיקה פסיכיאטרית, ועוד; עם עדות ברורה לפגיעה בתפקוד בשני תחומים לפחות מתוך השלושה האלה: חברתי, לימודי ותעסוקתי, והמלווה ברצף מתועד של הטיפול הרפואי ותוצאותיו –

 

(א) מגיבה היטב לטיפול תרופתי, אינה דורשת טיפול תרופתי יומיומי

0%

(ב) מגיבה היטב לטיפול תרופתי, עם צורך קבוע בטיפול תרופתי יומיומי רציף, לפי התיעוד הרפואי, למשך 12 חודשים לפחות.

10%

(ג) עם צורך קבוע בטיפול תרופתי יומיומי רציף לפי תיעוד רפואי במשך 12 חודשים לפחות, עם תגובה חלקית לטיפול התרופתי, ועם פגיעה קשה בשניים מהתחומים האלה: חברתי, לימודי ותעסוקתי

20%

(ד) לפי תיעוד רפואי אין תגובה לטיפול תרופתי, למרות רצף מתועד של ניסיונות טיפול במשך 12 חודשים לפחות; או – לא ניתן לתת טיפול תרופתי בשל תופעות לוואי חמורות על אף ניסיונות טיפוליים חוזרים ומתועדים בתכשירים שונים שנתן גורם רפואי; או – לא ניתן לתת טיפול תרופתי מסיבות רפואיות מתועדות; כמו כן, ההפרעה מודגמת בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית בדרגה חמורה וכן קיים חוסר התאמה חמור ומתועד בשניים מהתחומים מתוך השלושה האלה: חברתי, לימודי או תעסוקתי

40%

לעניין סעיף זה –

ליקוי קוגניטיבי – אפרקסיה, אגנוזיה, ליקוי בתפקודי הקשב, בזיכרון, בתפקודי השפה, בכישורים החזותיים ובהתמצאות המרחבית, ובתפקודים הניהוליים (יוזמה, תכנון, גמישות מחשבתית, ניטור ובקרה), כפי שיוחלט בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית;

ליקוי התנהגותי – פגיעה ביכולת התפקוד בהקשרים חברתיים במסגרת המשפחה או החברה שביטוייה הם: קשיים באדפטציה, העדר אמפטיה, ירידה ביכולת האמוציונלית, ירידה בשיפוט וביכולת לקבל אחריות, אפטיה והתנהגות לא הולמת; BPSD – הפרעות התנהגות, תפיסה, חשיבה, ואפקט בחולי שיטיון (behavioral and psychological symptoms of dementia);

פגיעה אורגנית במערכת העצבים המרכזית – פגיעה כתוצאה מחבלה או ממחלה מבנית, טוקסית, אנוקסית, תרופתית, מטבולית או זיהומית.

 

תחולה:

תיקון סעיף הליקוי יחול על מי שעניינו נדון בוועדה רפואית החל מיום 01.08.14.
על אף האמור לעיל, במהלך 36 החודשים שלאחר יום התחילה תקבע נכותו של אדם (שהגיש תביעה לפני יום 01.08.14) בהתאם לנוסח התקנות לפני או אחרי התיקון, על פי הגבוה מבין השניים.