זכויות נכים במוסדות הממשלתיים השונים

מאמר בעריכת: עו"ד מירב אפרים

 

נכה, כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, עשוי להיות זכאי להנחות ו/או הטבות במוסדות השונים, לרבות ברשויות המקומיות, במשרד הרווחה, ובקופות החולים. לפני כל תשלום או הוצאה כדאי לפנות ולבדוק את הזכויות והנחות הניתנות בכל אחד מהמוסדות השונים. בכל פנייה לאחד המוסדות בבקשה להטבה כדאי לצרף אישורים רפואיים עדכניים והחלטות הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי. לתשומת לבכם, ניתן לבחון זכאות להטבות אף במוסדות אשר אינם מצויינים ברשימה אשר להלן, וזאת במסגרת "ועדות חריגים".

 

רשויות מקומיות

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים להנחה במסי ארנונה. את הבקשה להנחה יש להגיש לוועדה המתאימה ברשות המקומית. ההנחה משתנה מרשות לרשות ועל פי רוב מוגבלת עד לשטח מקסימלי ומעבר אליו יש לשלם תשלום ארנונה מלא.

 

משרד התחבורה

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי–כושר יציבה בשיעור העולה על 74% וכן מקבלי קצבת נכות כללית המקבלים גם הבטחת הכנסה, עשויים להיות זכאים להנחה ברכישת כרטיסיות בתחבורה הציבורית (בחלק מן הקווים).

תעודת הזכאות להנחה מונפקת פעם בשנתיים באופן אוטומטי. אין צורך לפנות למשרד התחבורה. מי שלא קיבל את התעודה,  יכול לפנות בכתב אל: אגף תחבורה ציבורית, רח' המלאכה 8, ת.ד. 57109 תל אביב 61570.

מוגבל ניידות ו/או נכה אשר נקבעה לו נכות רפואית בשיעור 60% וניידותו ללא רכב עלולה לערער את מצבו הרפואי, עשוי להיות זכאי להנחה באגרת הרישוי, ולקבלת תו נכה לרכב. לשם קבלת ההטבות על הנכה לפנות בכתב למשרד התחבורה, ת.ד 72 חולון 58100 ולצרף צילום פרוטוקול רפואי ו/או מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על מגבלת הניידות.

 

משרד הבינוי והשיכון

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי–כושר השתכרות בשיעור העולה על 74%, עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירת קבע מאחת מהחברות המשכנות.

את הבקשה לסיוע יש להפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות.

 

משרד הרווחה

מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור העולה על 74%, בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה, וכן הורים מקבלי קצבת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות, עשויים להיות זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון.

את הבקשה להנחה יש להפנות לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רח' יד חרוצים 10, ירושלים.

 

קופות חולים

מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, בעד התחייבות בבית חולים ובעד ביקור במכונים ומרפאות חוץ. הפטור ניתן באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על–ידי המוסד לביטוח לאומי. מומלץ לבדוק את רשימת הזכויות בכל אחת מקופות החולים.

לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה בביטוח הלאומי, בטל': 6707744/775/824- 02

 

משרד האוצר / מס הכנסה

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי אחוז נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי אחוז נכות רפואית בשיעור של 100% עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה (סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה), בהתאם לכללים שנקבעו. את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית.

פטור ממס ניתן לקבל לתקופה מירבית של 6 שנים למפרע (לא כולל שנת המס השוטפת) רק אם בשנת המס הרלוונטית, תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 ימים.

 

משרד האוצר / מס רכישה

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי–כושר השתכרות העולה על 74% לצמיתות עשויים להיות זכאים להנחה במס רכישה. מקבלי קצבת נכות כללית בעלי אחוז נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי אחוז נכות רפואית בשיעור של 100% לצמיתות עשויים להיות זכאים להנחה במס רכישה.

את הבקשה להנחה יש להפנות לפקיד משרד האוצר במקום המגורים.

 

 מינהל מקרקעי ישראל

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבע להם אחוז נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות, עשויים להיות זכאים לפטור או הנחה בדמי הסכמה המשולמים למינהל מקרקעי ישראל.

את הבקשה לפטור או להנחה יש להפנות  למינהל מקרקעי ישראל במקום המגורים.