בל 60454-03-15 ערעור על ועדה רפואית לעררים

 

ב"ל 60454-03-15

08 אוקטובר 2015

לפני:
כב' הסגנית נשיא איטה   קציר
המערער פלוני

ע"י ב"כ: עו"ד מירב אפרים

המשיב המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד אריק יעקובי

חקיקה שאוזכרה:

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995: סע' 2, 123

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956: סע' 34(ב)(1-, 34(ב)(2), ליקוי 35

פסק דין

 

  1. זהו ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 15.2.15 (להלן – הוועדה).
  2. המערער נפגע בתאונת דרכים ביום 26.12.12 והפגיעה הוכרה כפגיעה בעבודה.

°

ביום 27.10.13 קבעה וועדה רפואית לעררים כי למערער דרגת נכות יציבה בשיעור 5% לפי סעיף 34(ב)(1-2)(מותאם), בתחולה מיום 1.7.13. הוועדה לא קבעה למערער דרגת נכות בתחום האורטופדי.

°

ערעור שהוגש על החלטה זו נדחה (בל 53410-11-13) ועל פסק-הדין בהליך זה הוגשה בקשת רשות ערעור.

פסק-הדין בבר"ע (ארצי)  48342-05-14 מיום 6.1.15 (להלן –פסק הדין), נתן תוקף להסכמת הצדדים להשבת העניין לוועדה באותו הרכב כדלקמן:

— סוף עמוד 1 —

"… על מנת שתיזקק לשאלה בדבר ההלימה בין סעיף הליקוי המותאם שנקבע למבקש ובין הממצאים שבתיקו הרפואי, המעידים על התרופות אותן הוא נוטל. בהקשר זה, תתבקש הוועדה להתייחס לקביעתו של ד"ר ברוך לפיה "קיים צורך ונטילה בפועל של טיפול תרופתי בצורה ממושכת ולצמיתות". אחר זאת תקבע הוועדה מהו סעיף הליקוי המתאים למצבו הרפואי של המבקש.

כמו כן, תתבקש הוועדה להשלים ולנמק את החלטתה בנוגע לליקוי האורטופדי ממנו סובל המבקש, וזאת לאור הקבוע בסעיף 35 לרשימת הליקויים. בהקשר זה תבהיר הוועדה האם יש בכאבים מהם סובל המבקש כדי להשפיע על כושר תפקודו הכללי, ואם כן, באיזה שיעור.

הוועדה תנמק החלטתה באופן שגם מי שאין מקצועו בתחום הרפואה יוכל לרדת לסוף דעתה. "

  1. ביום 15.2.15 התכנסה הוועדה נשוא הערעור מכח הוראות פסק-הדין, וחזרה על קביעתה בדבר קיומם של 5% נכות בתחום הנפשי והיעדר נכות בתחום האורטופדי.

מכאן הערעור שלפני.

  1. לטענת המערער, הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין, לא קיימה כל בדיקה בשאלת הנכות האורטופדית ולא בחנה את שאלת ההשפעה על התנועות. עוד נטען כי בתחום הנפשי הוועדה לא שקלה את העובדה כי המערער ממשיך ליטול תרופות 3.5 שנים לאחר האירוע התאונתי, ויישמה פריט ליקוי שאינו מתאים ועל אף שאין הצדקה ליישום פריט ליקוי מותאם. בנסיבות העניין, טען עוד המערער, יש להשיב את העניין לדיון בפני ועדה רפואית לעררים בהרכב אחר.
  2. המשיב הסכים להשיב את העניין לדיון בפני הוועדה בשאלת הנכות בתחום האורטופדי, וזאת על מנת שתדון בשאלה האם יש בכאבים כדי להשפיע על כושר הפעולה הכללי בהתחשב באמור בפריט ליקוי 35.

בתחום הנפשי, טען המשיב כי הוועדה שקלה את שאלת הטיפול התרופתי והוא הסיבה לקביעת הנכות.

בנסיבות אלה טען המשיב כי אין מקום להורות על שינוי הרכב הוועדה.

 

 

— סוף עמוד 2 —

 

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

  1. קביעת הוועדה באשר ליישום פריט הליקוי בתחום הנפשי ושאלת הצורך בטיפול תרופתי – אינה בהירה דיה. הוועדה קבעה כי על-פי תלונות המערער הוא נוטל תרופות באופן קבוע מאז התאונה כפי שגם מצוין בחוות-דעתו של ד"ר ברוך. באשר להוראות פסק הדין ציינה הוועדה "לעניין פס"ד השאלה האם קיים צורך בנטילה בפועל של טיפול תרופתי בצורה ממושכת ולצמיתות כפי שגם כתב ד"ר ברוך, הוועדה בדעה שאין אפשרות לנבא האם יהיה צורך לקחת את הטיפול לצמיתות אך הסבירות הגבוהה היא שלא יהיה צורך בכך, וזאת מן הטעם שמדובר באדם צעיר בן 38 עם מוטיבציה גבוהה לחזור למסלול חיים אשר ממשיך לנהוג ברכבו מאז התאונה ואף ממשיך לעבוד בעבודתו. עצם לקיחת הטיפול התרופתי כיום היא שמעניקה בין היתר את 5% הנכות כפי שמצוין בסעיף 34ב(1-2) מותאם מיום 1.7.13. לדעת הוועדה אין שינוי בהחלטתה".

בניגוד לאמור בהחלטה, הוועדה לא נדרשה לנבא האם המערער יזדקק לטיפול תרופתי לעתיד לבוא אלא לבחון את מצבו בעת מועד הבדיקה, מעל 3 שנים לאחר הפגיעה, ולפיכך החלטתה בעניין זה אינה ברורה.

זאת ועוד, לא ניתן הסבר לשאלה המתבקשת כיצד נקבעו אותם אחוזי נכות בהחלטה טרם פסק-הדין למרות שלא היתה כל התייחסות לשאלת הטיפול התרופתי, כמו גם בהחלטה לאחר פסק-הדין בו, כך טען המשיב, נלקחה בכלל חשבון שאלת הטיפול התרופתי.

הוועדה אף לא הסבירה מדוע מצבו של המערער מתאים לפריט הליקוי שיושם, ובאופן חלקי, למרות ששאלת הצורך בטיפול תרופתי, אינה נזכרת באיזה מבין סעיפי הליקוי 34(ב)(1) או 34(ב)(2), בעוד הוועדה בחרה ליישם פריט ליקוי מותאם בין שני הסעיפים הללו.

מדובר בפגמים משפטיים בהחלטת הוועדה המצדיקים את התערבות בית הדין.

  1. כאמור, בתחום האורטופדי הסכים ב"כ המשיב לקיים דיון נוסף בפני הוועדה.
  2. בהתחשב בכך שהוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק-הדין בתחומים הנפשי והאורטופדי, יש מקום להורות על שינוי הרכב הוועדה בנסיבות העניין.

— סוף עמוד 3 —

עניינו של המערער יידון בפני ועדה רפואית לעררים בהרכב חדש, שתדון בערר מראשיתו. בפני הוועדה שתתכנס לא יונחו החלטותיהן של ועדות קודמות לעררים וכן לא יונחו בפניה פסקי הדין הקודמים.

  1. על המשיב לשלם למערער הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪ תוך 30 יום מהיום.
  2. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.

ניתן היום, כ"ה תשרי תשע"ו, (08 אוקטובר 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.