תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי ברמת גן

רח' החשמונאים 15 ת.ד. 10300 רמת גן, מיקוד 5248284

מחלקה
פקס
אבטלה
03-6751453
שיקום
03-6751340
נכות כללית
03-6751305
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
03-6720103
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
03-6720103
נפגעי עבודה
03-6720103
ניידות
03-6751783
זקנה ושארים
03-6751266
גביה מעבידים
03-6751251
03-6720087
גביה ממעסיקים - משק בית
03-6720087
גביה ממעסיקים - משק בית
03-6720087
גביה מלא שכירים
03-6751460
אמהות
03-6751934
נפגעי עבודה
03-6720103
סיעוד
03-6751901