תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בבני ברק

רח' אהרונוביץ 12 בני ברק מיקוד 51377

מחלקה
פקס
אבטלה
03-6152504
שיקום
02-6463488
03-6152931
נפגעי עבודה
03-6152508
נכות כללית
03-6152507
זקנה ושארים
03-6152512
גביה מעבידים
03-6152986
גביה מלא שכירים
03-6152985
אמהות
03-6152984
נפגעי איבה
03-6152508
סיעוד
03-6152931